News

June 26, 2020

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563


เนื่องจากการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบกต้องสอดคล้องกับมาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กล่าวว่า สมควรผ่อนระยะเวลาการบังคับใช้หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้เลื่อนการบังคับใช้จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารฉบับเต็ม