News

April 1, 2024

ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการดำเนินการภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการดำเนินการภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

January 3, 2024

ประกาศกฏหมายใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการควบคุมปริมาณการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs)

ประกาศกฏหมายใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการควบคุมปริมาณการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs)

October 2, 2023

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2566

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2566

June 30, 2023

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกเอกสารบันทึกและรับรองผลการบำรุงรักษารถ (Log Book) เพื่อนำมาแสดงต่อพนักงานตรวจสภาพ เมื่อเข้ารับการตรวจสอบการบำรุงรักษารถ

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกเอกสารบันทึกและรับรองผลการบำรุงรักษารถ (Log Book) เพื่อนำมาแสดงต่อพนักงานตรวจสภาพ เมื่อเข้ารับการตรวจสอบการบำรุงรักษารถ

March 30, 2023

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่

March 29, 2023

คำสั่งจากกระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่งให้ ไม่ให้มีการผลิต นำเข้า และครอบครอง สาร PFOA ทั้งหมด 8 ตัว หากมีการ ผลิต นำเข้า และครอบครอง

คำสั่งจากกระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่งให้ ไม่ให้มีการผลิต นำเข้า และครอบครอง สาร PFOA ทั้งหมด 8 ตัว หากมีการ ผลิต นำเข้า และครอบครอง

September 28, 2022

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565

June 28, 2022

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ 2564

March 22, 2022

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

December 28, 2021

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564

June 29, 2021

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

March 22, 2021

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ ให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายจดแจ้งสารเคมีที่อยู่ ตามปริมาณ และรายชื่อ ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ ให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายจดแจ้งสารเคมีที่อยู่ ตามปริมาณ และรายชื่อ ตามประกาศ “เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

December 9, 2020

ความคืบหน้าของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย 2563 (ฉบับที่ 5)

June 26, 2020

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

March 30, 2020

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 2563

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 2563

December 19, 2019

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562

October 1, 2019

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศกฏหมาย เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562

June 20, 2019

พรบ. วัตถุอันตรายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562”

January 9, 2019

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2561

January 9, 2019

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

November 15, 2018

Hazchem Logistics is more than a logistics provider for chemicals and hazardous goods

HazChem Logistics Management, a leading provider of logistics services. Logistics solutions for chemicals and dangerous goods.