News

June 29, 2021

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

มีการเปลี่ยนแปลง การยื่นคำขอการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมวัตถุอันตราย จากกำหนด ยื่นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็น  1 กันยายน 2564 (โดยไม่ต้องอบรมและทำการทดสอบ) หลักฐานประกอบการยื่นคำขอได้แก่

1) บัตรประชาชน

2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ยังไม่สิ้นอายุ (หนังสือรับรองจะมีอายุเท่ากับใบขับขี่ประเภท 4)

3) การรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ (ยกเว้นการอบรม)

ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการขอรับรองหนังสือผ่านการอบรมวัตถุอันตราย

 

สถานที่ยื่นคำขอ

1) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

2) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ผู้ประกอบการขนส่งต้องเตรียมตัวอย่างไร

1) แจ้งผู้ขับรถชนิดที่ 4  ให้เร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

2) ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานขับรถที่ประสงค์จะยื่นคำขอก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564

3) กรณีในหน่วยงานของท่านมีผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือผ่านการอบรมเกินกว่า 10 คน ควรประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อความสะดวกในการยื่นคำขอ

 

ประกาศฉบับเต็ม