News

March 22, 2022

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ


ประกาศนี้ออกเพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535สาหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา พ.ศ. 2559 โดยมีข้อบังคับดังนี้ 
ในกรณีที่มีผู้นำเข้า ผลิต หรือ ครอบครอง วัตถุอันตรายประเภทที่ 2 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา ในปริมาณที่ไม่เกิน เกินหนึ่งกิโลกรัม หรือหนึ่งลิตร จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายความว่า ไม่ต้องขออนุญาต นำเข้า ผลิต และครอบครอง รวมถึงจะจัดทำเอกสารการแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 แต่ให้ดำเนินโดยนำส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบวอ./อก. 31 ท้ายประกาศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นเรื่องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ให้ไปดำเนินการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงนามอนุญาตแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือน นับแต่วันที่ลงนาม โดยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ขออนุญาตตามกฏหมายเดิม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา พ.ศ. 2559) สามารถดำเนินการจนกว่าจะสิ้นอายุการขออนุญาต หรือตามปริมาณทั้งหมดตามกำหนดได้
ประกาศฉบับเต็ม