News

September 28, 2022

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565

 

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

2. ให้ผู้ผลิตซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว หรือผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่มีสารเดี่ยวนั้นเป็นองค์ประกอบ และมีปริมาณของสารเดี่ยวชนิดนั้นในทุกผลิตภัณฑ์รวมกันเกินกว่าหนึ่งเมตริกตันต่อปี แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๓๒ และให้แจ้งเพียงครั้งเดียวโดยให้แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด

3. การคิดปริมาณรวมของสารเดี่ยวตามข้อ 2 ให้คิดปริมาณรวมในหนึ่งปีปฏิทินโดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม แล้วนำมาแจ้งข้อเท็จจริงเป็นปริมาณรวมของสารเดี่ยวต่อปีปฏิทิน ตามแบบ วอ./อก.๓๒ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป

ประกาศฉบับเต็ม