News

October 2, 2023

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2566


 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2566

 

 

 

            ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2566

 

            ประกาศบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ทำการติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง โดยกำหนดดังนี้

1. อุปกรณ์สะท้อนแสงต้องมีคุณลักษณะและขนาด

1.1 สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

1.2 มีลักษณะเป็นชิ้นอุปกรณ์ติดกับตัวถังรถหรือเป็นชิ้นอุปกรณ์รวมอยู่กับโคมไฟของรถ

1.3 มาตฐานขนาดของอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

2. สี ลักษณะ จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง รวมถึงเงื่อนไขลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง

            2.1 อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านท้ายรถ

            2.2 อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

 

            ประกาศฉบับนี้ยังกำหนดคุณลักษณะแผ่นสะท้อนแสงและขนาด โดยให้ติดตั้งตามที่กำหนดในท้ายประกาศ รวมทั้งการขอรับความเห็นชอบแผ่นสะท้อนแสงสำหรับผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ดังนั้นในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงนั้นจึงจำเป็นจะต้องคัดเลือกอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงนั้นเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด

 

            ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

เอกสารฉบับเต็ม