News

January 3, 2024

ประกาศกฏหมายใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการควบคุมปริมาณการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs)


 

ประกาศกฏหมายใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการควบคุมปริมาณการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) พ.ศ. 2566

 

 

1. เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมปริมาณการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs) ให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงประกาศกำหนด

       1) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs)

       2) หน่วยวัดปริมาณในการควบคุมและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs)

       3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs)

 

2. การจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดประชุมผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) ในปีถัดไปให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้า

    โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรปริมาณการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ

 

               ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2566

 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการใช้ให้เหลือร้อยละ 20 ของค่าการใช้พื้นฐานภายในปี พ.ศ. 2588  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงประกาศแนวทางการอนุญาตการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs) ในประเทศ ดังนี้

1. ปริมาณการใช้ คือ ปริมาณการนำเข้าลบปริมาณการส่งออก

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตส่งออกสารเอชเอฟซี (HFCs) ให้มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นสุดในวันสิ้นปีปฏิทิน

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอนุญาตการใช้สารดังกล่าวไม่เกินปริมาณการใช้ของประเทศที่สามารถใช้ได้แต่ละปี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

โดยปี พ.ศ. 2567 - 2571 ปริมาณสาร HFCs ที่ประเทศสามารถใช้ได้ คือ 58,759,216 เมตริกตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณสาร HFCs ของประเทศที่สามารถใช้ได้จะลดลงทุก 5 ปี จนปี พ.ศ. 2588 ปริมาณสาร HFCs ของประเทศที่สามารถใช้ได้ไม่เกิน 11,751,843 เมตริกตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

 

ประกาศฉบับเต็ม