News

January 9, 2019

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561


เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561

 

กำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต / ใบอนุญาต / ผู้ยื่นขอจดทะเบียน / ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้งที่ต้องยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้

 

1. ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

2. ในกรณีที่จำเป็น ให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเนาให้ โดยไม่เก็บค่าให้บริการ

3. กรณีเป็นการมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาของผู้มอบอำนาจ

ประกาศฉบับเต็ม