News

January 9, 2019

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า


ประกาศได้กำหนดการใช้ อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ดังนี้

1. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO3874

2. คุณลักษณะ

a. ส่วนประกอบต้องมีความปลอดภัย

b. ออกแบบให้มีการยึดทางกลที่ดี ไม่คลายตัวเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน

c. ต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย หัวสลักยึด แผ่นรองรับมุมตู้บรรทุกสินค้า ปลอกรับ

d. ใช้วัสดุที่สามารถทนต่อแรงเค้นภายใน การกัดกร่อน และความสกปรก

e. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

3. กำหนดขนาดอุปกรณ์ยึดตู้สินค้า

4. อุปกรณ์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากกรมขนส่ง (ในภาคผนวกที่ 2)

5. กำหนดวิธีการติดตั้ง

6. การเตรียมเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้สินค้า โดยยื่นให้ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมขนส่งทางบก

7. รายละเอียดการเครื่องหมาย และฉลากติด สำหรับรถขนส่งที่มีอุปกรณ์สำหรับยึดตู้สินค้า

 

สามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ได้จาก ประกาศฉบับเต็ม ด้านล่าง

ประกาศฉบับเต็ม