News

October 1, 2019

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศกฏหมาย เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562


กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศกฏหมาย เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562

 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือรับรองการอบรมที่ทางกรมขนส่งออกให้แก่ผู้ที่ทำการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย โดยผู้ที่จะทำการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่ประเภท 4 เท่านั้น

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป พนักงานขับรถวัตถุอันตรายจะต้องถือใบขับขี่ประเภท 4 และหนังสือรับรองผ่านการอบรม ถึงจะสามารถขนส่งวัตถุอันตรายได้

 

 โดยเนื้อหากฏหมายดังกล่าว ได้ระบุถึงการเข้ารับใบรับรองการอบรมของผู้ที่มีใบขับขี่ประเภทที่ 4 มีเนื้อหาดังนี้

                แบ่งผู้มีใบขับขี่ประเภทที่ 4 เป็น 4 ประเภท

  1. ผู้ที่มีใบขับขี่ประเภทที่ 4 ที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนกฏหมายบังคับ สามารถขอดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองได้เลย
  2. ผู้ที่มีใบขับขี่ที่ใกล้หมดอายุ หรือ ก่อนหมดอายุ 180 วัน สามารถต่อใบขับขี่ประเภทที่ 4 และดำเนินการขอหนังสือรับรอง เนื่องจาก หนังสือรับรองจะมีอายุเท่ากับใบขับขี่ประเภทที่ 4
  3. ผู้ที่มีใบขับขี่ประเภทที่ 4 ที่หมดอายุ เมื่อกฏหมายบังคับใช้แล้ว จะต้องเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบ 65% ขึ้นไป ในกรณีที่ไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งภายในระยะเวลา 90 วันหลังการสอบครั้งแรก
  4. ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ประเภทที 4 จะต้องดำเนินการให้มีใบขับขี่ประเภทที่ 4 ก่อน จึงจะสามารถขอรับหนังสือรับรองได้

 

โดยการอบรมเพื่อขอรับหนังสือรับรองมีทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรพื้นฐาน
  2. หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแทงค์
  3. หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
  4. หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

ในการอบรม กรมการขนส่งจะกำหนดหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องผ่านการทดสอบโดยกรมการขนส่งตามที่แจ้งไว้คือ 65 % ถึงจะสามารถได้รับหนังสือรับรอง รายละเอียดหลักสูตรการอบรมจะอยู่ในกฏหมายตามไฟล์ที่แนบ

 

หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี หากหนังสือรับรองงสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้แจ้งความและนำใบบันทึกข้อความภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด และเมื่อทำหนังสือรับรองใหม่ จะมีอายุเหลือเท่ากับหนังสือรับรองที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด

การยื่นขอรับ หนังสือรับรองให้ยื่นพร้อมใบขับขี่ประเภท 4 ณ สำนักงานขนส่ง กทม. หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกาศฉบับเต็ม